نقش حکومت بنی امیه در جعل و وضع احادیث کلامی: جبر و قدر
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قرآن و حدیث
نام استاد/نام دانشجو : سید رضا قائمی زرکناری