نقش اختیار و فیض در ایمان از منظر کتاب و سنت
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قرآن و حدیث
نام استاد/نام دانشجو : رسول احمدی