سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه علمی فرهنگی دار الحدیث - پژوهشکده کلام اهل بیت 
معاون پژوهشی 
 
ادامه دارد 
علمی - اجرایی 
تدریس 
مدرسه تخصصی امامت، جامعة المصطفی 
مدرس 
 
 
فرق و مذاهب کلامی 
تدریس 
جامعة المصطفی 
مدرس 
 
 
تشیع در آثار مستشرقان 
تدریس 
دفتر تبلیغات (باقر العلوم) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تاریخ و عقائد عام و خاص وهابیت 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث 
مدرس 
 
 
مستشرقان و حدیث 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تاریخ علم کلام، معارف اعتقادی 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث 
مدرس 
 
ادامه دارد 
مسائل اعتقادی در نهج البلاغه 
تدریس 
جامعة المصطفی 
مدرس 
 
 
تاریخ و عقائد زیدیه 
تدریس 
جامعة المصطفی و دانشگاه ادیان و مذاهب 
مدرس 
 
 
تاریخ و عقائد شیخیه و بهائیت 
تدریس 
جامعة المصطفی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
شیعه شناسی 
تدریس 
دانشگاه علوم حدیث قم 
مدرس 
 
 
معارف اعتقادی در نهج البلاغه